หน้าแรก

www.roadsafefund.com

ความเป็นมาของ กปถ.

    “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป และให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้นำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของ กปถ.

     เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัน เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วิสัยทัศน์ กปถ.

      “เป็นกองทุนสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

 • สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
 • สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
 • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การจัดหารายได้เข้า กปถ.

      กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีรายได้มาจาก 4 แหล่ง คือ เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้ จากการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนซึ่งคือรายได้หลักของกองทุน ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นๆ ประกอบด้วย เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน ดอกผลและรายได้จากกองทุนเงิน และทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนฯ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 10/1 กำหนดให้อธิบดีนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และให้ถือว่าราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอเป็นอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการใช้หมายเลข ทะเบียนนั้นซึ่งตามกฎหมายกำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมสำหรับประชาชนออก ประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูล สำหรับหลัก เกณฑ์การประมูลให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ เงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557

การบริหารงาน กปถ.

     กปถ. บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย
 1.        ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ(โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
 2.       ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 3.       ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
 4.       ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
 5.       ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
 6.       ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ
 7.       ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสองคน กรรมการ
 8.       อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

การใช้จ่ายเงิน กปถ.

แผนปฏิบัติการ   เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจึงต้องจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปตามแผน ประจำปี 14 แผน คือ 1) แผนปฏิบัติการทางการเงิน 2) แผนปฏิบัติการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 3) แผนปฏิบัติการลดหนี้ค้างจ่าย 4) แผนปฏิบัติการโครงการ 5) แผนปฏิบัติการประเมินโครงการที่มีความสำคัญ 6) แผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัย 7) แผนปฏิบัติการจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้พิการ 8) แผนปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพจากผลสำรวจในปีที่ผ่านมา 9) แผนปฏิบัติการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 10) แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 11) แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 12) แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 13) แผนปฏิบัติการสารสนเทศ 14) แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดสรรเงินกองทุนฯขอบเขตการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารงานกองทุน และการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2547 กำหนดให้การใช้จ่ายเงิน กปถ. ให้ใช้โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. เป็นเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการ/แผนงานของกรมการขนส่งทางบก
 2. เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
 3. เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 4. เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นอันจำเป็นของกองทุน
ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน    เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และกำหนดกลยุทธ์ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการจัดการแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1
 1. การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 2. การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 3. การอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 4. การบังคับใช้กฎหมายและการเฝ้าระวังป้องกันการใช้รถใช้ถนน
 5. การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 6. การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น       เป้าหมายหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ให้ได้รับอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และ เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการฯ สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2
 1. ผู้พิการที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน ได้รับสนับสนุนเงินค่าอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และการใช้ งาน ทำให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น
 2. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการฯ
 3. ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนให้ทั่วถึงมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดำเนินการเชิงรุกในการสนับสนุนงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์

      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพนำไปสู่การประยุกต์ใช้และเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3
 1. สนับสนุนและส่งเสริมทุนการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสู่มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปสู่ การต่อยอดและนำไปปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบกได้อย่างแท้จริง
 2. นับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์งานวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน
 3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถและการบริหารงานกองทุน

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการงานประมูลและการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบริหารจัดการงานประมูลและการบริหารจัดการหนี้ รวมถึงการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กลยุทธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4       การบริหารจัดการงานประมูล การบริหารจัดการหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กองทุนฯ ให้สะท้อนการขับเคลื่อนทุกภารกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน