หน้าแรก
ประมูลทะเบียนรถ

หลักเกณฑ์การประมูล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ ระยะเวลา และเงือนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ ระยะเวลา และเงือนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนตร์นั้งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๓