หน้าแรก
ประมูลทะเบียนรถ

หลักเกณฑ์การประมูล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ ระยะเวลา และเงือนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกินเจ็นคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ฉบับที่ 1,2)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ ระยะเวลา และเงือนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่

ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถยนตร์นั้งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ฉบับที่ 1,2)