Tabienrod.com | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

หน้าแรก

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ)

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888

โทรศัพท์สำนักงานกองทุน 02-272-5937
โทรศัพท์งานประมูลป้ายทะเบียนรถ 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :


 

 

สถานที่ตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน