Tabienrod.com | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

หน้าแรก

 

  หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น  

 

เข้าระบบประมูล EXTRA

วางหลักประกัน EXTRA

ประกาศการนำเลขออกประมูลใหม่

กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1)ที่ชำระราคาหมายเลขน้อยกว่า ร้อยละ10 ของราคาหมายเลขทะเบียน ภายใน 7 วัน (ดูประกาศ)
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน(รย.2)ที่ชำระราคาหมายเลขน้อยกว่า ร้อยละ10 ของราคาหมายเลขทะเบียน ภายใน 7 วัน (ดูประกาศ)

ส่วนภูมิภาค

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

-เชียงใหม่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สกลนคร รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สกลนคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)
-หนองคาย รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)
-นครพนม รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-นครราชสีมา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-นครราชสีมา หลักเกณฑ์ใหม่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-เชียงใหม่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สุโขทัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ระยอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สตูล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-มุกดาหาร รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ยะลา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ระนอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
 

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

-เลย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1)หมวด กง,กจ,กฉ,กต (ดูประกาศ)
-ตราด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ชัยภูมิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ชัยภูมิ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)
-ระยอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1)หมวด กษ,กอ ครั้งที่ 2 (ดูประกาศ)
-ระยอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1)หมวด กร,กล, กว ครั้งที่ 4  (ดูประกาศ)
-ระยอง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรย.3)หมวด ผช,ผค,ผฉ,ผต ครั้งที่ 2 (ดูประกาศ)
-สุโขทัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) หมวด กง,กจ,กฉ (ดูประกาศ)

 

  หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปไม่น้อยกว่า  3 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงทำการนำเลขออกประมูลใหม่พร้อมหมวดปกติ โดยให้ราคาเริ่มต้นเท่ากับการประมูลตามปกติ    

 

เข้าระบบประมูล EXCLUSIVE

วางหลักประกัน EXCLUSIVE

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

-ชลบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-ประจวบคีรีขันธ์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-อุบลราชธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-สงขลา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-พังงา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-นครราชศรีมา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-ยะลา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-นครพนม รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)