Tabienrod.com | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

หน้าแรก

 

  หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น  

เข้าประมูลระบบ EXTRA

วางหลักประกัน EXTRA

 

  ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทาง internet เดือน กันยายน 2561

กรุงเทพมหานคร

 

  หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 8 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ  

เข้าประมูลระบบ EXCLUSIVE

วางหลักประกัน EXCLUSIVE

  ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ ในหมวดอักษร 6กภ , 6กม (รถเก่ง) โดยสามารถเริ่มเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561